Resource icon

Software Error hanging boot logo on phoenix os dark matter 2023-06-17

* Thông tin về phần mềm bị lỗi:
-Phoenix Dark Matter Beta
-Cài đặt phần mềm bằng ổ định dạng NTFS
* Mô tả lỗi:
- Treo khởi động phần mềm ở giai đoạn hiện logo phần mềm như hình:
Ảnh chụp màn hình 2023-06-17 132401.jpg

*Lý do sai sót:
-Có thể do phần mềm chưa nhận dữ liệu từ file: data.img
*Lời yêu cầu:
-Các nhà phát triển có thể sửa lỗi trong phiên bản vật chất tối của phượng hoàng tiếp theo
Top